Trường PTDTBT TH liên xã Đắc Pring-Đắc Pre mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường PTDTBT TH liên xã Đắc Pring-Đắc Pre  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0989.896.762. 

Email        : qnm-namgiang-ptdtbtthlienxadacpring-dacpre@edu.viettel.vn

Bài viết liên quan